ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAUD VAN DEN BERG – TUINONTWERP TE REEK, NOORD-BRABANT.

KVK NR. 81742673

 

       1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden vanaf de eerste afspraak.

 1. Begripsomschrijvingen
  • Opdrachtgever: particuliere klant of bedrijf die gebruik willen maken van de dienst. Een tuinontwerp en/of beplantingsplan willen laten maken.
  • Opdrachtnemer: Maud van den Berg – Tuinontwerp.
  • Maud van den Berg – Tuinontwerp: De eenmanszaak, tuin- en landschapsontwerper, aan wie advies wordt gevraagd/het uitvoeren van de dienst van het maken van tuinontwerpen en/of beplantingsplannen.
  • Opdracht: door de opdrachtgever aangegeven wensen om de dienst uit te voeren van het maken van een tuinontwerp en/of beplantingsplan en daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  • Ontwerp: uitgevoerde opdracht in de vorm van een ontwerptekening als eindproduct van de dienst van Maud van den Berg – Tuinontwerp. Zowel het tuinontwerp als het beplantingsplan vallen onder het ontwerp.
  • Schriftelijk: per brief of e-mail.
 1. De opdracht
  • In overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht geformuleerd.
  • Na overleg wordt de offerte opgesteld met daarin de kostenraming en omschrijving van de opdracht.
  • De kostenraming wordt gebaseerd op de inhoud en omvang van de opdracht. Zonder akkoord op de offerte, en dus de opdracht met de kostenraming, wordt de dienst niet uitgevoerd.
  • Opdrachten kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  • De opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst, de offerte welke is opgesteld voor de opdrachtgever.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  • De opdrachtgever en Maud van den Berg – Tuinontwerp verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
  • De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig en correct aanleveren van de volledige informatie, gegevens en/of materialen. Onvolledig of incorrect aangeleverde informatie blijft voor risico van de opdrachtgever.
  • De in de overeenkomst genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Maud van den Berg – Tuinontwerp zal zich altijd inspannen de leveringstijden te realiseren en zal de opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.
  • Bij tijdelijke overmacht kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen of aanpassen.
 1. Werkzaamheden
  • De werkzaamheden bevatten de omschreven opdracht zoals in de offerte staat omschreven en is ondertekend van het maken van het tuinontwerp en/of beplantingsplan.
  • De werkzaamheden kunnen bevatten; schetsontwerpen, een definitief ontwerp, mits er geen tekening is van het terrein, het inmeten en fotograferen van het terrein. Het aanvragen van eventuele vergunningen of toestemming van het aanleggen van de tuin/constructies valt niet onder de taken van Maud van den Berg – Tuinontwerp.
  • Maud van den Berg – Tuinontwerp is niet verantwoordelijk voor de raming van de uitvoeringskosten van het ontwerp.
  • Het definitief ontwerp is een op schaal gemaakt plan waarbij eventuele uitwerkingen zoals technische tekeningen worden gemaakt wanneer deze essentieel zijn voor de aanleg van het ontwerp.
  • Eventuele technische tekeningen worden in overleg/op aanvraag uitgewerkt waarna er een kostenraming wordt gemaakt voor de extra kosten die deze tekeningen met zich meebrengen in het uurtarief van Maud van den Berg – Tuinontwerp.
  • Constructie of technische tekeningen dienen voor gebruik goedgekeurd te worden door een onafhankelijke architect.
  • Het beplantingsplan omvat een geselecteerde selectie planten naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en standplaatseisen. De plantenlijst samen met de ontwerptekening vormen de basis om het terrein te kunnen beplanten. De planten worden altijd aangegeven met Nederlandse naam, wetenschappelijke naam, vorm/hoogte en het aantal. De planten zijn daarnaast genummerd en er is op de ontwerptekening af te lezen op welke plek de plant komt te staan.
  • Maud van den Berg – Tuinontwerp is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan of doodslaan van gewassen door externe factoren.
 1. Betalingen
  • Bij vergoedingen op basis van het uurtarief heeft Maud van den Berg – Tuinontwerp het recht na elke 24e dag van de kalendermaand de vergoedingen met betrekking tot de dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.
  • Door Maud van den Berg – Tuinontwerp wordt de factuur geleverd waar de gefactureerde werkzaamheden zijn opgenomen.
  • De factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden. Wanneer de opdrachtgever het betaaltermijn overschrijd, wordt er 20% van de factuur extra op de openstaande factuur in rekening gebracht. Is dan nog niet betaald, dan brengt opdrachtnemer gerechtelijke proceskosten in rekening.
  • De opdrachtgever is niet bevoegd om facturen in mindering te brengen.
  • Bij wanbetaling is Maud van den Berg – Tuinontwerp genoodzaakt gerechtige maatregelen te nemen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Indien de opdracht deels is uitgevoerd zal het gedeelte wat is uitgevoerd gefactureerd worden. Voor elk uitgevoerde deel ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur.
  • Bij annulering door opdrachtgever dient in ieder geval de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden vergoed te worden door de opdrachtgever.
  • Wanneer de opdracht wordt geannuleerd binnen vier weken na aanvang van de opdracht, dient 100% van het geoffreerde bedrag door de opdrachtnemer te worden betaald.
 1. Aansprakelijkheid
 • De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor rechtstreeks schade als sprake is van opzet of roekeloosheid door opdrachtnemer.
 • De aansprakelijkheid van Maud van den Berg – Tuinontwerp is in alle gevallen dermate beperkt tot het maximaal te factureren bedrag.
 • Aansprakelijkheid is uitgesloten op de volgende punten:

            – De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze plannen op aanvraag van de opdrachtgever opgenomen dienen te worden in het plan van Maud van den Berg – Tuinontwerp. Dit gebeurd alleen in                          overleg en toestemming van alle partijen.

            – Schade uit handelen van aannemers/leveranciers.

            – Kabels en leidingen

            – Schade aan goederen of aan personen

            – Schade door het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie door de opdrachtgever over de omstandigheden mbt het te ontwerpen terrein wat beschreven is in de opdracht.

 • Maud van den Berg – Tuinontwerp is niet aansprakelijk voor vergoeding voor bedrijfsschade, derving van inkomsten door welke oorzaak dan ook.
 • Indien Maud van den Berg – Tuinontwerp aansprakelijk is voor schade, kan de schadevergoeding wanneer de aansprakelijkheidsregels tot onrechtvaardige uitkomsten zouden leiden.
 • Maud van den Berg – Tuinontwerp is niet aansprakelijk voor het aanvragen van vergunningen of opgenomen onderdelen, in het ontwerp of beplantingsplan, waarvoor vergunningen of andere goedkeuringen voor zijn vereist.
 1. Eigendomsrechten en auteursrechten
 •  Opdrachtgever geeft toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de uitgevoerde opdracht, onder de voorwaarde dat Maud van den Berg – Tuinontwerp geen vertrouwelijke informatie openbaart. De uitgevoerde opdracht mag op de website van Maud van den Berg – Tuinontwerp worden weergegeven mits anders afgesproken.
 • Er wordt door de opdrachtnemer vertrouwelijk omgegaan met de informatie of gegevens van de opdrachtgever tenzij deze al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
 • Maud van den Berg – Tuinontwerp heeft recht om de gerealiseerde opdracht te fotograferen en deze foto’s te publiceren op de website of voor reclamedoeleinden worden gebruikt van Maud van den Berg – Tuinontwerp.
 • Opdrachtgever krijgt na de gehele betaling van de factuur, slechts het gebruiksrecht van de aangereikte ontwerptekeningen en eventuele rapporten.
 • Eigendomsrechten en auteursrechten van bij de opdracht gebruikte methodes zoals: ontwerpschetsen, schetsen, modellen, tekeningen, prints, foto’s en/of andere ontstane werken, blijven van de opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever heeft geen toestemming om de ontwerpschetsen, schetsen, tekeningen en ontwerpen te delen met derden behalve voor het realiseren van de het ontwerp.
 • De opdrachtgever heeft geen toestemming om de ontwerpen te wijzigen of in de uitvoering wijzigingen aan te brengen tenzij er in overleg toestemming is gegeven door Maud van den Berg – Tuinontwerp.
 • De opdrachtgever heeft pas recht tot uitvoering van de ontwerpen van Maud van den Berg – Tuinontwerp nadat de algehele betaling van de factuur is voldaan.
 • Alleen de opdrachtgever heeft het recht om de uitvoering van het ontwerp eenmalig te laten plaatsvinden voor het daarvoor bestemde terrein omschreven in de opdracht. 
 1. Slotbepalingen
 • Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Maud van den Berg – Tuinontwerp.
 • Op de gesloten overeenkomst(en) met de opdrachtgever en Maud van den Berg – Tuinontwerp is uitsluitend de Nederlandse recht van toepassing.
 • Indien deze algemene voorwaarden, ofwel deels of in zijn algeheelheid, nietig dan wel vernietigbaar blijken, zal de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 26 januari 2021, te Reek.